רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

קול קורא - אספקה וחלוקת
סלי מזון לנזקקים ברמלה

עיריית רמלה (להלן: "העירייה"), מבקשת לקבל הצעות לאספקה וחלוקת סלי מזון לנזקקים לרבות פעולות הכנה וחלוקה לבתי הנזקקים. 
המציע יידרש לייתן אספקה וחלוקת סלי מזון, כדלקמן:
1. 270 סלי מזון לפחות , בערך כולל של 300-400 ₪ לסל מזון מידי חודש בחודשו. 
2. למציע כוח אדם לריכוז התוכנית, כאשר העובד/ת יבחנו ע"י מנהל מחלקת הרווחה ולאחר שימצאו מתאימים ישבו באופן קבע  לפחות כ- 20 שעות שבועיות , במשרדי העירייה.
3. יודגש כי בין העובד/ת אשר ישב/תש במשרדי העירייה, לא יחלו  יחסי עובד מעביד בין העובד לעירייה.
4. למציע יכולות וכוח אדם להפעיל סדנאות לאוכלוסיית הנזקקים בנושא ניהול תקציב המשפחה. הסדנאות יפעלו ויעבירו הסדנא בהתאם במשרדי העירייה ובתאום מראש עם העירייה.

תנאי הסף הנדרשים מהמצעים :
א. המציע הינו  חברה/עמותה/ עוסקת לפחות בשלוש השנים האחרונות (2012-2015) באספקת שירותי חלוקת סלי מזון ;

ב. המציע יידרש לצרף המלצות ופירוט לגבי מתכונת אספקת השירותים, באילו מסגרות ובאיזה אופן  ביצע את האספקה וחלוקת סלי מזון לנזקקים לרבות פעולות הכנה וחלוקה לבתי הנזקקים;

ג. המציע צריך להוכיח איתנות פיננסית,  הינו בעל מקורות מימון בשווי של לפחות  90% מעלות סלי המזון כפי שפורטו לעיל ;

ד. למציע כוח אדם לריכוז התוכנית, מערך כוח אדם לרבות כלי רכב לניהול החלוקה ברחבי העיר;

ה. המציע בעל יכולת הצלחה מוכחת במתן השירות לפחות בשלוש השנים האחרונות.
מציע, המעביר את ההצעה לעיל מתבקש לצרף אישור להכרה כגוף ציבורי מפוקח, אישור על ניהול פנקסים כחוק אישור על ניכוי מס במקור, הצגת תיאור כללי של תכנית החלוקה כולל חזון, תכנית פעולה ומטרות ומפרט דרך הפעלת התוכנית בעיר רמלה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים להבהרות ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה ידנית או באמצעות הדואר, אל מנהלת מחלקת הרווחה בעיריית רמלה, רחוב הרצל 59, קומה 5 , רמלה עד ליום שני ה 4.1.2016 בשעה 12:00.
מסירת ההצעות לידי העירייה תתבצע על חשבון הפונה בלבד והעירייה לא תישא בעלות כלשהיא שתיגרם לפונה בעקבות הזמנה זו.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל מנהלת מחלקת הרווחה, אילנה שנבל, בטלפקס 08-9771641.
מיכאל וידל, ראש העיר.
חזרה
Facebook