רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה לספקים וקבלנים המבקשים להשתתף במכרזי עיריית רמלה

 עיריית רמלה מודיעה כי הינה מעדכנת את ספר הקבלנים והספקים ,למכרזי זוטא של העירייה.


ספקים/קבלנים המעוניינים להירשם בספר הקבלנים /ספקים של העירייה למכרזי זוטא מוזמנים להגיש בקשה שתפרט את תחומי עיסוקם, כתובת מעודכנת ומספרי טלפון ,פקסים ומיילים.

 

כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אשר ניתן להורידו באתר האינטרנט של עיריית רמלה (בלשונית טפסים להורדה)

WWW.RAMLA.MUNI.IL ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס כגון: פרופיל העסק, תעודה על רישום רשם הקבלנים, ניסיון והמלצות, אישורים על ניהל חשבונות וניכוי מס במקור, עוסק מורשה וכו'.

 

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

 

את הבקשות יש לשלוח בדואר בלבד לעיריית רמלה , מחלקת משק ונכסים, רחוב שמשון הגיבור 15 רמלה ולציין על המעטפה  חזרה
Facebook