רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

חוזר מנכ"ל גני ילדים בנושא ביטחון

אבטחת מוסדות חינוך מצויה באחריות משטרת ישראל שבוחנת נקודתית כל מקום הנדרש לאבטחה. החלטות המשטרה בהקשר לאבטחת מוסדות חינוך וגני ילדים מבוססת על הערכות מודיעין, ניסיון עבר, שיקול דעת נקודתי להליכים המתרחשים בזמן נתון. שיטות האבטחה מבוססות על סיורים תכופים ממונעים המעניקים מעטפת התואמת את משאבי המשטרה בכל הקשור לשמירה צמודת אתר/גן ילדים. לאור החלטת המשטרה בעניין, החליטה העירייה לממש בכל שכונה סיור ממונע לטובת אבטחת גני הילדים. יודגש, כי אין מדובר בנושא תקציבי וברור לכל שמשטרת ישראל נוטלת סיכונים ולמעשה אין ביטחון הרמטי לשום תוכנית אבטחה במדינת ישראל וגם לא הייתה כזו. אנו מכבדים את הדאגה של התושבים לשלום הילדים במוסדות החינוך. באשר לטענת ההורים כי הדבר לא נעשה בתאום עם המשטרה הרי שההורים צודקים! ראש עיריית רמלה יואל לביא מעולם לא אמר שהנושא מתואם עם המשטרה, אלא טען, כי "מדובר בהחלטה שנקבעה ע"י המשטרה הנושאת באחריות לאבטחה!" לביא הוסיף, כי עיר מעורבת מוסיפה לביטחון הפנים, וכל מי שחושב אחרת שיבסס תפישתו! יש לציין, כי העירייה תתגבר את הסיור הייעודי בגנ"י בתגבור פקחי העירייה ואנשי השיטור העירוני. יש  להדגיש, כי
העירייה פועלת בהתאם להנחיותיהם של קצין האבטחה של תחנת משטרת רמלה אילן מייזליש וקצין האבטחה של המחוז רפ"ק יורם מלכה ואף הוסיפה על הנחיות אלה סיור ממונע מיוחד לגנ"י.
 
 
לשימושכם, חלקים רלוונטיים מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 
3.בהחלטת הממשלה  מס'  5719 מתאריך 25 ביוני 1995  נקבע:

  א. על משטרת ישראל במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך.

  ב.אבטחת מוסדות החינוך, ובכללם גני הילדים, תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית ומרחבית.

-----            
                                                 
4. משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנון האבטחה על פרטיה, על סדריה ועל הוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/ קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות או באמצעות מנהל שהוסמך על ידי ראש הרשות.
 
-----
 
2.1  מנהלת הגן

...

  2.1.3 בגן שלא מוצב בו מאבטח על מנהלת הגן לבצע - או לוודא שאחד מצוות הגן יבצע - סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בחלקו החיצוני ולאחר מכן בצדו הפנימי - בשטח חצר הגן ובתוך מבני הגן ולוודא שלא הונח חפץ בלתי מזוהה.

  2.1.4 על מנהלת הגן לוודא, מרגע הגעתה לגן וכל זמן שיש בו ילדים, ששער הגן נעול וכל כניסה אליו מבוקרת.

  2.1.5 על מנהלת הגן לדווח מיידית לרשות המקומית/לבעלות על כל תקלה שהיא במרכיבי הביטחון המפורטים בהמשך.

  2.1.6 על המנהלת לתדרך ולתרגל את כל ילדי הגן וצוותו באופן ההתנהגות בכל אחד ממצבי החירום

2.2 סייעת הגן

  2.2.1 בגן שלא מוצב בו מאבטח על סייעת הגן, המגיעה לפני הגננת, לבצע סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בצדו החיצוני, בצדו הפנימי ובתוך מבני הגן - לאיתור חפצים חשודים.

  2.2.2 על הסייעת לקלוט את ילדי הגן בתוך מבנה הגן ולוודא שדלת המבנה נעולה וכל כניסה לגן מבוקרת.

  2.2.3 על הסייעת לסייע למנהלת הגן ביישום כל הנחיות הביטחון, הבטיחות והחירום.

  2.2.4  בגן שיש בו שתי סייעות ויותר באחריות מנהלת הגן לפרט לכל סייעת את המשימות הקבועות שהיא אחראית עליהן.

 
3. פעולות האבטחה
...

3.1.2  סריקת הבוקר
 
  א. סריקת הבוקר תבוצע על ידי מבוגר בלבד. אם הוצבה אבטחה  צמודה לגן, תבוצע הסריקה על ידי המאבטח, ובגן שאין בו מאבטח תבוצע על ידי הסייעת או על ידי מנהלת הגן. הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון הילדים לגן (יש לנעול את השער ולמנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה).
...

3.1.7  סדר הפעולות בכניסה לגן במקום שלא מוצב בו מאבטח

  א. עם הגעת הסייעת לגן תבוצע על ידה סריקה (כמפורט בסעיף קטן 3.1.2) לאורך הגדר, בצדה החיצוני, ולאחר מכן בצדה הפנימי, בתוך חצר הגן. לאחר מכן תפתח הסייעת את מבנה הגן ותבצע סריקה פנימית.

  ב. לאחר ביצוע הסריקה תפתח הסייעת את מבנה הגן ותאפשר כניסה של הילדים לתוכו. שער החצר יהיה פתוח, והסייעת תקלוט את הילדים בדלת הכניסה למבנה. אם יש אינטרקום לפתיחת השער החיצוני, כולל טלוויזיה במעגל סגור ופעמון, יהיה השער סגור וייפתח בעת הפעלת האינטרקום. גם במקרה כזה ילוו ההורים את הילדים עד שהסייעת תראה אותם בפתח מבנה הגן.

  ג. עם הגעת מנהלת הגן תבוצע סריקה ביטחונית ובטיחותית  נוספת, כמפורט לעיל, על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת, ואז יינעל שער הכניסה לחצר. כל כניסה וקליטה של ילד מהשלב הזה תתבצע על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת בשער החצר, ואחת מהן תימצא בגן עם הילדים.

  ד. אין להשאיר ילדים ללא השגחה בתוך הגן ובחצר. אם כל ילדי הגן שוהים בחצר, תימצאנה מנהלת הגן והסייעת יחד אתם. במקרה שחלק מילדי הגן שוהים בחצר וחלק אחר בתוך הגן, יש לדאוג להשגחה הן בתוך הגן והן בחצר.

  ה. עם רישום הילדים לגן יודגש להורים בכתב כי האחריות על הילדים היא רק מרגע שנכנסו לשער הגן ונמסרו לצוות מיד ליד, למשך שעות הפעילות והלימודים בלבד.                    
 
3.2     אבטחת הגן

  3.2.1 לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן יינעל שער הכניסה.

  3.2.2 גני ילדים ללא אבטחה צמודה

  א. בגני ילדים ללא אבטחה צמודה יצלצלו מבקרים הרוצים להיכנס לגן בפעמון שבשער או באינטרקום, ולאחר זיהוים על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת הם יורשו להיכנס לגן.

  ב.פעולות ניידת הסיור בגן הילדים

     1) מערך אבטחת מוסדות החינוך נקבע על ידי משטרת ישראל וכולל ניידות סיור משטרתיות/אזרחיות.

     2)  אלה תפקידי צוות ניידת הסיור באבטחת גן הילדים:

         א)     לבצע ביקורים וביקורות בגני הילדים

         ב)     לשמש כוח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק לגן שאירע בו אירוע ביטחוני.

    3) סדרי הביקור של צוות ניידת הסיור בגן

        א) תדירות הביקור היא על פי החלטת המשטרה ו/או קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

        ב) המאבטח/השוטר ייצור קשר עם מנהלת הגן/ הסייעת, לפני הגעתו לגן; עם כניסתו לגן הוא יזדהה, ימסור לה מה הפעילות שהוא מתכוון לעשות בגן (סריקת אזור הגן, ביקורת טלפון, לחצן מצוקה וציוד ביטחון אחר וכו'), ויבצע את הנחיות המשטרה ו/או קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       ג) לאחר סיום הביקור/הביקורת יבקש המאבטח/ השוטר ממנהלת הגן לחתום על טופס רישום ביקורת וסריקה, ירשום את הערותיו, ויחתום את שמו בנוכחות מנהלת הגן וישאיר את הטופס בגן.

      ד) במקרים של אירוע ביטחוני בגן תפעל מנהלת הגן להזעקת כוחות הביטחון (הכוללים גם את ניידת הסיור). סדרי הזעקת כוחות הביטחון ייקבעו מראש על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית, יימסרו למנהלת הגן על ידו, ויירשמו בתיק הגן.

3.2.3 גני ילדים עם אבטחה צמודה

  א. ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא גני ילדים ואשכולות גני ילדים שאושר להם מאבטח על ידי משטרת ישראל ועל פי החלטתה.

  ב. אם וכאשר תתקבל החלטה של גורמי הביטחון להציב אבטחה צמודה בגן או בגני ילדים, או שההחלטה תהיה של הרשות המקומית, יש לנהוג כדלהלן:

   1) האחריות לסדרי האבטחה וההפעלה בגן שמוצב בו מאבטח מוטלת על קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית המתודרך על ידי קצין האבטחה של משטרת ישראל.

   2) המאבטח הוא מאבטח מוסדות חינוך שהוכשר כנדרש, הנושא תיעוד וחימוש ושנבדק לגביו  העדר קיום עברות מין ושרואיין ואושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על פי הנחיות משטרת ישראל.

   3) לפני כניסתו לתפקיד יתודרך המאבטח בעל-פה על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות. התדרוך ייעשה בנוכחות מנהלת הגן שתתדרך את צוות הגן, את בעלי התפקידים, את ממלאות המקום ואת מנהלות הגן והסייעות המשלימות.

   4) מנהלת הגן תנהל רישום שוטף של פעילות המאבטח, כפי שיורה לה קב"ט מוסדות החינוך.

  ג. המאבטח יפעל על פי הכללים לאבטחת מוסדות חינוך המפורטים בחוזרי המנכ"ל השונים ועל פי ההוראות בכתב שניתנו לו על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי המונחה על ידי המשטרה.

  ד. אסור להעסיק מאבטח, גם לא מאבטח מוסדות חינוך, במימון ההורים.
חזרה
Facebook