רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

קול קורא למתן חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" - סוכות 2018

קול קורא למתן חסויות  לפסטיבל "רמלה עיר עולם" - סוכות 2018

 

רמלה הינה עיר רב תרבותית המהווה מודל ומגדלור לדו קיום וחיים משותפים, בה חיים קהילות משלושת הדתות ועולים ממעל 60 מדינות שונות. ברמלה ההיסטוריה והמציאות נפגשים יחד ויוצרים עיר צעירה ועתיקה, של חדש לצד ישן, של יצירה תרבותית ואמנותית עכשווית לצד יצירה מסורתית רבת שנים. 

כחלק מחזון העיר, ועל מנת לתת ביטוי לפניה ולגווניה השונים של העיר ולהעניק להם את הערך המוסף שקיים אך ורק בה, העירייה פועלת לפיתוח התרבות ולעיצוב דימוי תרבותי מתוך אחריות חברתית חינוכית, תוך יצירת תכניות חדשניות ומגוונות, כאשר שיא הפעילות יבוא לידי ביטוי באירוע הדגל השנתי פסטיבל "רמלה עיר עולם", שיתקיים זו השנה השנייה בין התאריכים  25-27/9/2018 (חוה"מ סוכות). 

הפסטיבל הינו פסטיבל פולקלור אתני ייחודי, המפורסם בארץ ובעולם, בו משולבים יחדיו  מוסיקה, מחול, שירה, קולינריה ותיירות. הנושא המרכזי בפסטיבל הינו רב התרבותיות שיוצג ע"י השתתפות של להקות מחול מחו"ל, להקות מקצועיות, להקות מרחבי הארץ, אמני זמר, חבורות זמר ולהקות נוער. כמו כן, יתקיים גם מצעד מרשים של קהילות שונות עם תלבושות מסורתיות ואוהלי עדות. 

לשם כך, מבקשת העירייה בזאת לצרף נותני חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" שהינם גופים, עסקים, תאגידים מסחריים וארגוני מגזר שלישי. 

להלן פרטי ההליך:

1.       נותני החסויות ייהנו מאמצעי חשיפה שונים, כמפורט בנספח א' שמצורף לאתר העירוני www.ramla.muni.il.

2.       בכפוף לבחירה ואישור של החסות המתאימה לפי שיקול דעת העירייה, ייחתם הסכם בו יפורטו התחייבויות נותן החסות והתחייבויות העירייה.

3.       על גוף המגיש את הצעתו במסגרת קול קורא זה, לענות על התנאים הבאים:

3.1.    תאגיד בישראל, המתנהל על פי דין, הרשום ברשם החברות/רשם השותפויות/רשם האגודות   השיתופיות.

3.2.    היעדר הרשעה ו/או חקירה של הספק ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים, בעברה שיש עמה קלון או בעברה שנושאה פיסקאלי, זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981.

3.3.     גוף שכל פעילותו היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

4.       על הפונה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל ועליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

4.1.     אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס (התשל"ו 1976) ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

4.2.     מסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של החברה.

4.3.     רישיון עסק אם נדרש על פי חוק.

5.       מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו. עוד מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו. כמו כן, העירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פנייה זו.

העירייה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין כמידע חסוי.

6.       יובהר כי בשיקוליה תהא כפופה העירייה, בין היתר, להוראות נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות, חוזר משרד הפנים 4/2016 .

7.       העירייה שומרת על זכותה לשנות/להוסיף/לבטל/לדחות את אירועי הפסטיבל.

 אופן הגשת ההצעה למתן החסות:

1.       את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ניתן לשלוח בדואר האלקטרוני לגב' גלית יעקב, מנהלת מדור ביטוחים ומכרזים בכתובת: galit@ramla.muni.il , עד ליום 15.08.2018 עד השעה 14:00 תוך ציון הכותרת קול קורא גיוס חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם".

2.       לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' גלית יעקב בכתובת הדוא"ל:  galit@ramla.muni.il

 

               עיריית רמלה

נספח א' - אמצעי החשיפה השונים לנותני החסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם"

חסויות עד 10,000  ₪     - פרסום לוגו החברה ב- 3 שלטים במתחמים השונים.

חסויות עד 50,0000 ₪ - פרסום לוגו החברה ב- 3 שלטים במתחמים השונים + פרסום בחוברת הפסטיבל המופצת לכל בתי האב בעיר + פרסום בצידי הבמה או במסכי הלדים שעל הבמה.

חסויות מעל 50,000 ₪ - פרסום לוגו החברה ב- 3 שלטים במתחמים השונים + פרסום בחוברת הפסטיבל המופצת לכל בתי האב בעיר + פרסום בצידי הבמה או במסכי הלדים שעל הבמה +  כרוז באירועים ובמופעים.

 

מתחמי הפרסום

המגדל הלבן

היכל התרבות

פארק עופר

בריכת הקשתות

רחבת העירייה

חוברת הפסטיבל

חזרה
Facebook