רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

האגודה לתרבות הדיור- קול קורא לשיפוץ רכוש משותף


האגודה לתרבות הדיור- קול קורא לשיפוץ רכוש משותף 

שימו לב, הסיוע יינתן רק בגין בניינים שנמצאים בישובים המדורגים באשכול סוציו אקונומי 1-5

בנוסף, המסלולים לזכאות למענק שונים מהמסלולים בקול קורא 1 ו-2 ובהתאם לאזורים סטטיסטיים עפ"י הטבלאות המצ"ב:  

 

א. שיפוץ עומק עם מענק מוגדל

שיפוץ הרכוש המשותף של בניין שהתגלו בו ליקויים  המהווים סכנה בטיחותית לשלום הדיירים המתגוררים בו ו/או לשלום הציבור, וזאת על פי קביעת אגף ההנדסה ברשות המקומית. השיפוץ יכלול: שיפוץ של מעטפת הבניין כולל כל הקירות החיצוניים לרבות צביעתם , וכן סיוד ואיטום גג.

במסלול זה המענק יינתן בעדיפות עליונה לעבודות שיפוץ שיוגדרו כחיוניות על ידי מהנדס קונסטרוקציה מומחה מטעם וועד הבניין לצורך הסרת הסכנה הבטיחותית.

גובה המענק שיינתן בגין שיפוץ זה לא יעלה על סך של – 30,000 ₪ ליחידת דיור, ובכפוף לכך  שהמענק הכולל למבנה לא יעלה על 80% מעלות השיפוץ הכוללת.

 

ב. שיפוץ עומק עם מענק רגיל

שיפוץ הרכוש המשותף של בניין, ובכלל זה שיפוץ של לפחות 3 מהמפורטים להלן: שיפוץ מעטפת הבניין כולל כל הקירות החיצוניים, שיפוץ תשתית לובי, שיפוץ חדר מדרגות, צביעת הבניין, סיוד ואיטום גג.

גובה המענק שיינתן בגין שיפוץ זה לא יעלה על סך של 15,000 ₪ ליחידת דיור, ובכפוף לכך  שהמענק הכולל למבנה לא יעלה על 50% מעלות השיפוץ הכוללת.
 

הצעות לקבלת המענקים יש להגיש על גבי טופס הנמצא באתר האינטרנט של האגודה, בכתובת www.tarbut-hadiur.gov.il  

 

ההצעות תוגשנה בצירוף המסמכים הבאים:

1. אישור משרד מהנדס העיר/הרשות המקומית ו/או מסמך רשמי אחר המאשר את שנת גמר הבניה.

2. פרוטוקול אסיפת דיירים, הכולל  החלטה בדבר שיפוץ הבניין.

3. אומדן/כתב כמויות/הצעת מחיר (ככל וישנם).
 

במקרה של הגשת הצעות למסלול "שיפוץ עומק עם מענק מוגדל", אזי בנוסף למסמכים שפורטו לעיל, יש לצרף אישור משרד מהנדס הרשות המקומית/אגף ההנדסה של הרשות המקומית המעיד על קיומם של ליקויים בבניין המהווים סכנה בטיחותית לתושבים המתגוררים בו ורשימת עבודות חיוניות לשיפוץ ע"י מהנדס קונסטרוקציה מומחה מטעם וועד הבניין.

 

ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים לכתובת המייל Michrazim@tarbut-hadiur.gov.il   

המועד האחרון להגשת ההצעות לקול הקורא הינו עד לתאריך 14/11/2019 שעה 16:00.

הצעות אשר לא יוגשו עד המועד האמור לא ידונו. 

כל המסמכים הרלוונטיים לעניין הקול קורא השלישי (והשני) נמצאים באתר האגודה

 

חזרה
Facebook